Cesja – Informacje ogólne

Terminowe zakończenie umowy
Strefa
Klienta

Wnioski
i dokumenty

W tej sekcji możesz:
 • wiersz 1
 • wiersz 2
 • wiersz 3
 • wiersz 4

Przejęcie praw i obowiązków z umowy leasingowej w Alior Leasing (cesja umowy)

Cesja leasingu to przekazanie przez Leasingobiorcę (Cedenta) praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na rzecz innego podmiotu gospodarczego (Cesjonariusza). Cały proces odbywa się na podstawie umowy cesji podpisanej między Cedentem, Cesjonariuszem a Leasingodawcą.

Instrukcja krok po kroku

 1. Uzupełnij i podpisz wszystkie pola w dokumentach zgodnie z reprezentacją wskazaną CEiDG / KRS:

  • Cedent (aktualny Leasingobiorca):
   • Wniosek o cesję
  • Cesjonariusz (Przejmujący):
   • Wniosek o zawarcie umowy cesji
   • Karta identyfikacyjna* (w celu potwierdzenia dokumentu tożsamości zgłoś się do najbliższej placówki Alior Leasing lub Alior Banku)
   • Klauzula RODO*
   • Oświadczenie o udzielonych zgodach (wszystkie zgody są wymagane)*
   • Skan aktualnej umowy spółki – za wyjątkiem jednoosobowych działalność gospodarczych
   • Rejestr akcjonariuszy potwierdzony przez biuro maklerskie – tylko dla spółek cywilnych

  * Uzupełnia każda osoba wskazana we wniosku o zawarcie umowy cesji

 2. Skan dokumentów wyślij na [email protected] wpisując w tytule wiadomości: Cesja umowy leasingu nr …, a w treści wpisz krótki odpis prowadzonej działalności Przejmującego umowę.
 3. Na każdym etapie możemy poprosić o dodatkowe informacje i dokumenty. Po otrzymaniu kompletu dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, poinformujemy obie strony wiadomością e-mail.
 4. Cesję aktywujemy po podpisaniu umowy przez Cedenta oraz Cesjonariusza oraz spełnieniu wskazanych w wiadomości warunków.
 5. Umowę, upoważnienie do korzystania z przedmiotu oraz harmonogram prześlemy do Ciebie na wskazany adres e-mail.

Najważniejsze informacje:

 • Cesji można dokonać wyłącznie dla umów leasingu operacyjnego, nie później niż na 6 miesięcy przed zakończeniem umowy
 • Na cedowanej umowie nie mogą występować zaległości w płatnościach
 • Czas realizacji to ok. 30 dni roboczych (w indywidualnych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu)
 • Opłata za realizację cesji wynosi 499 PLN netto lub 900 PLN netto (różnica w opłatach uzależniona od daty zawarcia umowy leasingowej podlegającej cesji (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej)
 • Polisa zawarta za pośrednictwem Alior Leasing zostanie aneksowana automatycznie
 • Polisa zawarta indywidualnie poza Alior Leasing nie może zostać aneksowana, Cesjonariusz wybiera nową polisę
 • Po realizacji cesji umowy leasingowej warunki finansowe oraz okres trwania umowy nie ulegają zmianie
 • Standardowe umowy cesji podpisywane są cyfrowo za pośrednictwem platformy Autenti
 • Zobowiązania umowy przechodzą na Cesjonariusza w momencie aktywacji cesji