Cesja – Najczęsciej zadawane pytania

Terminowe zakończenie umowy
Strefa
Klienta

Wnioski
i dokumenty

W tej sekcji możesz:
  • wiersz 1
  • wiersz 2
  • wiersz 3
  • wiersz 4

Najczęściej zadawane pytania w sprawie cesji

Cesja na osobę fizyczną – czy jest możliwa?

Cesję można zrealizować wyłącznie na inną działalność gospodarczą.

Kiedy mam przekazać przedmiot umowy?

Przekazanie przedmiotu leasingu może odbyć się po aktywacji cesji o czym strony informowane są w wiadomości
e-mail.

Proces przekazania przedmiotu – czy potrzebny jest protokół?

Przejmujący (Cesjonariusz) dokonuje odbioru przedmiotu leasingu we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko.

Jaki jest koszt realizacji cesji oraz kto go ponosi?

Opłata za realizację cesji wynosi 499,00 PLN netto lub 900 PLN netto (dla umów zawartych po 17.08.2022 r.). Faktura za realizację cesji zostanie wystawiona na Cesjonariusza (Przejmującego) po aktywacji cesji.

Czy trzeba zgłosić, że przedmiot został przekazany lub potwierdzić rozliczenie odstępnego pomiędzy cedentem a cesjonariuszem?

Spółka Alior Leasing nie ingeruje w ustalenia finansowe pomiędzy Przejmującym (Cesjonariuszem) a Zdającym (Cedentem).

Czy po realizacji cesji warunki umowy pozostają bez zmian?

Cesja umowy leasingu operacyjnego wiąże się wyłącznie ze zmianą Leasingobiorcy, pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Czy po realizacji cesji jest możliwość zmiany waluty na EURO/ PLN?

Podczas trwania umowy nie ma możliwość zmiany waluty.

Czy dla każdej umowy można dokonać cesji oraz czy istnieją inne ograniczenia?

Cesji można dokonać wyłącznie dla umów leasingu operacyjnego. Każdorazowo wnioski w sprawie cesji rozpatrywane są indywidualnie. Wniosek o cesję może zostać rozpatrzony nie później niż 6 miesięcy przed datą terminowego zakończenia umowy. Na cedowanej umowie nie mogą występować zaległości w płatnościach. Dla każdej umowy możliwe jest procesowanie wyłącznie jednego wniosku o cesje (Jedna umowa – Jeden Cesjonariusz (Przejmujący)).

Co z ubezpieczeniem przedmiotu w przypadku cesji?

– Jeżeli aktualna polisa ubezpieczeniowa została zawarta za pośrednictwem Alior Leasing, aneksujemy ją na Przejmującego. Towarzystwo Ubezpieczeniowe może rozliczyć składkę w oparciu o dane nowego użytkownika. Składka polisy może ulec zmianie, a jej ostateczna wartość zostanie ustalona w formie aneksu po wprowadzeniu umowy cesji.

– Jeżeli aktualna polisa została zawarta indywidualnie, Cesjonariusz (Przejmujący) musi zawrzeć nowe ubezpieczenie i może zdecydować czy wybiera polisę z pakietu Leasingodawcy (wówczas wyślemy ofertę) lub przesłać swoją indywidulaną propozycję polisy do akceptacji.

* Jeżeli aktualnie obowiązujące indywidualna polisa ubezpieczeniowa została rozłożona na raty, Cedent musi opłacić pozostałe raty.

Co z ubezpieczeniem dodatkowym w przypadku cesji?

Jeżeli dla cedowanej umowy zostało zawarte dodatkowe ubezpieczenie GAP PZU / GAP Helvetia zostaje ona aneksowanie na Cesjonariusza (Przejmującego) w momencie aktywacji cesji. U posiadaczy dodatkowego ubezpieczenia GAP AXA lub GAP Europa polisa wygasa z dniem aktywacji cesji.

Kto ma zapłacić za faktury podczas procesu cesji?

Do momentu aktywacji cesji za wszelkie zobowiązania wnikające z umowy odpowiedzialność ponosi Cedent.

Czy po cesji można zmienić harmonogram spłat rat leasingowych?

Po aktywacji cesji istnieje możliwość zmiany harmonogramu spłat rat leasingowych. Wnioski o zmianę harmonogramu każdorazowo rozpatrywane są indywidualnie.

Czy można zakończyć umowę po cesji?

Po aktywacji cesji minimalny okres trwa umowy musi wynosić 3 miesiące licząc od daty aktywacji.

Kto może podpisać umowę cesji?

Umowę cesji mogą podpisywać osoby wyznaczone do reprezentacji zgodnie z KRS / CEiDG. Osoby te powinny być wskazane we wniosku o zawarcie umowy cesji.

Czy Spółka Alior Leasing może udostępnić harmonogram lub umowę Cesjonariuszowi przed podpisaniem umowy cesji?

Harmonogram oraz wszystkie dokumenty dotyczące umowy powinny zostać przekazane Cesjonariuszowi (Przejmującemu) przez Cedenta.

Co to jest oświadczenie PEP i dlaczego musi być wypełnione?

PEP (ang. Politically Exposed Persons) – osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Obowiązek pozyskania oświadczenia wynika z Ustawy z dn. 01.03.2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co powinien zawierać opis działalności?

W opisie powinna znaleźć się informacja, czym zajmuje się firma, w jakiej branży działa, jakie usługi i dla jakich Klientów oferuje oraz ewentualny adres strony internetowej.

Jak długo ważna jest zgoda na cesje?

Zgoda ważna jest 30 dni od daty jej wydania.